Algemene leveringsvoorwaarden van Loïs Diallo

 

Loïs Diallo (hierna: LD) levert goed werk:

 • professioneel

 • in overeenstemming met de briefing

 • standaardspelling volgens het Groene Boekje, tenzij anders is afgesproken en de opdrachtgever een eigen schrijfwijzer en/of stijlgids hanteert

 

Geheimhouding

LD houdt vertrouwelijke informatie geheim. Zowel tijdens als na de opdracht.

 

Controle

De opdrachtgever controleert de door LD geleverde teksten en diensten op juistheid.

 

Eindverantwoordelijkheid

De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor publicaties in het kader van de overeenkomst door LD.

 

Aansprakelijkheid

LD is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van tekstuele onjuistheden.  

 

Auteursrechten  

 • Zolang het tekstwerk niet is geleverd, of nog niet (geheel) is betaald, zijn alle rechten bij LD. 

 • Bij levering verleent LD de opdrachtgever eenmalig publicatierecht, zoals omschreven in de overeenkomst.

 • Voor niet overeengekomen publicaties (bijvoorbeeld in andere media) is een aanvullende overeenkomst nodig. 

 

Naamsvermelding

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij anders wordt afgesproken. Bijvoorbeeld omdat naamsvermelding niet mogelijk is of er overwegende bezwaren tegen bestaan. De naamsvermelding luidt: Loïs Diallo | loisdiallo.nl.

 

Betaling

 • Een factuur moet binnen 30 dagen betaald zijn.

 • De opdrachtgever moet ook betalen als de hij de volgens overeenkomst geleverde teksten niet gebruikt. 

 

Bij te late betaling

 • Bij betaling na 30 dagen na de factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen na de factuurdatum. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig.  

 • Buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in verband met te late betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden gesteld op 20% van het factuurbedrag.

 

Geschillen 

 • Op een overeenkomst tussen LD en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

 • Als er een geschil voortvloeit uit de overeenkomst zal LD altijd eerst proberen te schikken met de opdrachtgever.

 • Als een schikking met de opdrachtgever onmogelijk blijkt, zal LD het geschil voorleggen aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement van LD: Den Haag.